Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO SMSOWAGRA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje:
1.1.1. ADMINISTRATOR – administrator danych osobowych, którym jest GRZEGORZ KAŁUŻA będący współwłaścicielem spółki pod nazwą PROMEDIA Anna Szlęzak, Grzegorz Kałuża s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Śliwkowa 1, 31-982 Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6793104682, REGON 123231448, adres poczty elektronicznej: info@zatrzymajfaceta.pl
1.1.2. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Serwisie internetowym.
1.1.3. SERWIS INTERNETOWY – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.smsowagra.pl.
1.1.4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Newslettera lub zawiera umowy sprzedaży produktu z Usługodawcą.
1.1.5. USŁUGODAWCA – GRZEGORZ KAŁUŻA współwłaściciel spółki pod nazwą PROMEDIA Anna Szlęzak, Grzegorz Kałuża s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Śliwkowa 1, 31-982 Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (link), NIP 6793104682, REGON 123231448, adres poczty elektronicznej: info@zatrzymajfaceta.pl
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na korzystaniu z Newslettera lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów.
2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
2.2. W przypadku Usługobiorców, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PAYU.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę płatności za ich pośrednictwem. Agentami rozliczeniowym dostępnymi w Serwisie internetowym jest:
2.2.1. PAYU.PL – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.
2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
2.3.1. Imię
2.3.2. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
2.4.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2.4.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2.4.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do korzystania z Newslettera lub zawarcia umowy sprzedaży produktów.
2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Serwisu internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Serwisu internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym korzystanie z Newslettera lub zawieranie umów sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Newslettera lub zawrzeć umowę sprzedaży.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Ponadto do korzystania z Newslettera niezbędne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pkt. 3.2.1.).
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@zatrzymajfaceta.pl
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.